NT1

Toogle Left
เชื่อมต่อประชาชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความมั่นคง Global Connectivity under Thailand National Security

ลำดับ รายการ เปิด
1 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อทำงานในบริษัท , หจก. คลิก
2 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อเป็นครู, อาจารย์ คลิก
3 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อศึกษา คลิก
4 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวคนต่างด้าว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท หรือ หจก. คลิก
5 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวคนต่างด้าว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครู/อาจารย์ในราชอาณาจักรไทย คลิก
6 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวคนต่างด้าว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตหรือกงสุล/ราชการ/การศึกษา/ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์/ผู้เชี่ยวชาญ คลิก
7 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อให้หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร คลิก
8 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อให้หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร(กรณีสมรส) คลิก
9 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - กรณีเป็นผู้สูงอายุเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย อายุ 50 ปี คลิก
10 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อทำงานในมูลนิธิ คลิก
11 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา คลิก
12 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาหรือปฏิบัติศาสนกิจ คลิก
13 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อศึกษาของนักบวช คลิก
14 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อการลงทุนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท คลิก
15 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อปฏิบัติหน้าที่ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ (นักวิจัย) คลิก
16 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ คลิก

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

 

ข้อมูลและบริการ