NT1

1.คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม.7).pdf

2.คำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (ตม.8).pdf

3.คำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ตม.9).pdf

4.คำขอพิสูจน์สัญชาติ (ตม.10).pdf 

5.อุทธรณ์คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร (ตม.11).pdf

6.อุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (ตม.12).pdf

7.คำขอหลักฐานแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก (ตม.13).pdf

8.คำขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ตม.14).pdf

9.คำร้องขอใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.18).doc

10.คำร้องขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.20).doc

11.คำร้องขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต(ตม.20).doc

12.คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวระหว่างขอมีถิ่นที่อยู่ (ตม.25).doc

13.แบบการแจ้งย้ายสถานที่พักอาศัยและเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดเกิน ๒๔ ชั่วโมงของบุคคลต่างด้าว (ตม.28).doc

14.แบบการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน (ตม.30).doc

15.แบบการแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วันของบุคคลต่างด้าว (ตม.47).doc

16.คำขอรับการตรวจลงตรา (ตม.87).doc

17.แบบขอใช้บริการแจ้งที่พักอาศัยโดยระบบอินเตอร์เน็ต.doc

18.แบบขอย้ายตราประทับลงในหนังสือเดินทางใหม่สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่.doc

19.แบบขอหนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัยในประเทศ.doc

20.แบบแจ้งเปลี่ยนพาสปอร์ตใหม่.doc

21.แบบแจ้งพาสปอร์ตสูญหายหรือถูกขโมย.doc

22.คำขอให้ย้ายตราประทับลงหนังสือเดินทางเล่มใหม่.doc

23.แบบหนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน (สตม.1).doc

24.แบบหนังสือรับทราบเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร (สตม.2).pdf