NT1

 

อำนาจหน้าที่ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์       

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่า ด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้า มนุษย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์อำนวยการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับงานตรวจคนเข้าเมือง และการทะเบียนคนต่างด้าว รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งเป็น 4 ลักษณะงาน คือ

1. งานอำนวยการและสนับสนุน

2. งานบริการคนต่างด้าว

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- การรับคำร้องขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวทั้งระยะสั้น และระยะยาวของ บุคคลต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตรา (VISA) ทุกประเภทการตรวจลงตรา คนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา หรือคนต่างด้าวที่มาขอการตรวจลงตรา

- งานรับแจ้งที่พักอาศัยของบุคคลต่างด้าว

- งานรับรองที่พักอาศัยของคนต่างด้าว, งานดำเนินการเปรียบเทียบปรับแทนคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522 ในกรณีที่คนต่างด้าวมามอบตัวเอง

- งานดำเนินการเปรียบเทียบปรับแทนคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ตามความผิดที่กำหนดโทษไว้ตามมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ในกรณีที่คนต่างด้าวยื่นคำร้องขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

- งานแก้ไขตราขาเข้าในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าประทับตราผิดพลาด

3.งานสืบสวนปราบปราม

-สืบสวนปราบปราม

-จับกุม

-ผลักดันส่งกลับ