ตัวชี้วัดที่ 9

9.1ข้อมูลพื้นฐาน
9.1.1ข้อมูลพื้นฐาน
   - O1โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร
   - O2อำนาจหน้าที่และพื้นที่รับผิดชอบ
   - O3กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
9.1.2การประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
   - O4ข้อมูลการติดต่อ และ ช่องทางการถาม-ตอบ รับฟังความคิดเห็น
   - O5การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน
9.2การบริหารงาน
9.2.1แผนดำเนินงาน
   - O6รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำเดือน
9.2.2การปฏิบัติงาน
   - O7คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่
9.2.3การให้บริการ
   - O8คู่มือการให้บริการประชาชน
   - O9E-Service
   - O10ข้อ่มูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ
9.3การบริหารเงินงบประมาณ
9.3.1แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   - O11แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   - O12ข้อมูลเงินกองทุน เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
9.3.2การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   - O13ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
   - O14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
9.4การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9.4.1การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   - O15หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังคน
9.5การส่งเสริมความโปร่งใส
9.5.1การส่งเสริมความโปร่งใส
   - O16ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูล


ตัวชี้วัดที่ 10.การป้องกันการทุจริต

10.1การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
10.1.1เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   - O17ประกาศนโยบายต่อต้านรับสินบน
   - O18การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานี
10.1.2การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต
   - O19การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสนบน
   - O20การรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
   - O21คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
10.1.3ระบบการรักษาทรัพย์สินของส่วนราชการ
   - O22การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค การจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ
10.2มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
10.2.1มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   - O23มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใสภายใน
   - O24รายงานผลการดำเนินงานตามมาตราฐานส่งเสริมคุณธรรม